Algemene voorwaarden Brondel bv

Algemene voorwaarden Brondel bv

1. Algemene draagwijdte der voorwaarden

Deze voorwaarden maken een integrerend deel uit van elke overeenkomst met Brondel bv (hierna ‘dienstverlener’ genoemd) afgesloten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en alle ramingen, offertes, opdrachtbrieven, facturen en overeenkomsten tussen de dienstverlener en de klant (hierna ‘opdrachtgever’ genoemd) en beheersen de volledige overeenkomst. Elke afwijking van onderhavige voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de partijen bevestigd te worden. Huidige voorwaarden primeren op de voorwaarden van de opdrachtgever.

2. Door de opdrachtgever verstrekte informatie

De opdrachtgever zal de dienstverlener voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht alle vereiste en/of nuttige informatie verstrekken, met het oog op een goede uitvoering van de opdracht en/of om deze te faciliteren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem verstrekte informatie, die de dienstverlener als betrouwbaar, juist en volledig mag aannemen. De opdrachtgever garandeert dat op de plaats van levering en/of uitvoering van de werken aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan, zodat de dienstverlener de overeenkomst conform de wet (zoals onder meer, doch niet limitatief: conform de nodige vergunningen) en volgens de regels van de kunst de werken kan uitvoeren. Als er zich op de plaats van de uitvoering van de werkzaamheden ondergrondse infrastructuur bevindt (zoals bv. bekabelingen, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies), zal de opdrachtgever hiervan de actueel waarheidsgetrouwe plannen schriftelijk aan de dienstverlener mededelen, alvorens de dienstverlener met de uitvoering van de werken start. De opdrachtgever blijft als enige verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van al zijn informatie, hij garandeert de juistheid ervan en verbindt zich uitdrukkelijk de dienstverlener zonodig ter zake te vrijwaren. Alle kosten en schade (incl. stilligschade) direct en/of indirect voortspruitend uit laattijdige, gebrekkige of onvolledige informatie van de opdrachtgever blijven exclusief ten laste van de opdrachtgever die de dienstverlener hiervoor integraal vrijwaart.

3. Offertes, Ramingen, Dienstverlening en Addenda

Elke offerte, raming en opdrachtbrief van de dienstverlener, op basis van richtprijzen is - tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen - vrijblijvend en beperkt het recht van de dienstverlener op een hogere vergoeding gestoeld op daadwerkelijk gepresteerde werken/tijd niet. Behoudens anders bepaald in de offerte, raming of opdrachtbrief, is deze slechts gedurende 14 dagen geldig vanaf redactiedatum erop vermeld. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever enerzijds en bevestiging door de dienstverlener anderzijds. De aanvaarding geschiedt schriftelijk (door middel van ondertekening van de offerte, raming of opdrachtbrief) en/of elektronisch (door middel van akkoord via e-mail). In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de dienstverlener onverwijld een elektronische bevestiging aan de opdrachtgever. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen. De opdracht van dienstverlener houdt een middelenverbintenis in. De dienstverlening omvat uitsluitend de prestaties in de offerte of raming omschreven, zonodig aangepast conform de daaropvolgende schriftelijk of elektronisch tussen partijen overeengekomen wijzigingen en addenda.

4. Wijziging, Schorsing van de opdracht.

Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd. Eventuele wijzigingen aan de bestelde werken, addenda en/of meerwerken zullen steeds bijkomend gefactureerd worden op basis van tarieven, van kracht op het ogenblik dat de wijzigingen, addenda en/of meerwerken worden besteld. Meerwerken moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. De dienstverlener voert deze werkzaamheden in ieder geval pas na akkoord van de opdrachtgever uit. De opdrachtgever heeft het recht de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk te schorsen mits aangetekende kennisgeving en vergoeding aan de dienstverlener: Indien de bestelling door de opdrachtgever verbroken of geannuleerd wordt of indien de bestelling door toedoen van de opdrachtgever of van derden geen doorgang kan vinden, is de opdrachtgever gehouden tot een vergoeding van alle door de dienstverlener uitgezette kosten in het kader van de overeenkomst (goederen en diensten) en een bijkomende forfaitaire vergoeding verschuldigd. Deze bijkomende forfaitaire vergoeding is gelijk aan 15% van het totaalbedrag van de bestelling of van het overeengekomen geraamde bedrag, indien de schorsing minstens 15 werkdagen voor de overeengekomen uitvoeringsaanvangdatum plaatsvindt. Bij schorsing van de opdracht minder dan 15 werkdagen maar minstens 10 werkdagen voor de overeengekomen uitvoeringsaanvangdatum is de opdrachtgever, naast de vergoeding van de door de dienstverlener uitgezette kosten in het kader van de overeenkomst (goederen en diensten), een bijkomende forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van het totaalbedrag van de bestelling of van het overeengekomen geraamde bedrag. Bij schorsing van de opdracht minder dan 10 werkdagen maar minstens 5 werkdagen voor de overeengekomen uitvoeringsaanvangdatum is de opdrachtgever alle kosten in het kader van het project gemaakt (goederen en diensten) vermeerderd met een bijkomende forfaitaire vergoeding gelijk aan 50% van het totaalbedrag van de bestelling of van het overeengekomen geraamde bedrag verschuldigd. Bij schorsing van de opdracht minder dan 5 werkdagen voor de overeengekomen uitvoeringsaanvangdatum is de opdrachtgever het totaalbedrag van de bestelling of het volledige overeengekomen geraamde bedrag verschuldigd. De dienstverlener kan de opdracht te allen tijde schorsen.

5. Overmacht

De partij die zich beroept op overmacht, dient dit onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij te melden, tenzij overmacht zelf dit belet. Dergelijk bericht zal een korte beschrijving bevatten van de overmacht en een raming van de verwachte vertraging.

6. Onderaanneming

De dienstverlener behoudt zich het recht om, wanneer hij dat nuttig of noodzakelijk acht voor rekening van de opdrachtgever zonodig mits meerpijs, een derde in onderaanneming in te schakelen, bijvoorbeeld voor de veiligheid, ergonomie of wanneer (een deel van) het werk een bijzondere specialiteit vereist. Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van de dienstverlener bevoegde medewerkers van de dienstverlener binden deze laatste niet, tenzij de dienstverlener deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

7. Levering, Termijnen en Inontvangstname

Offertes, ramingen, opdrachtbrieven en prijslijsten zijn vrijblijvend en verbinden opdrachtgever en dienstverlener enkel na schriftelijke of elektronische bevestiging. De door de dienstverlener mondelinge, schriftelijke, elektronische, in de offerte of raming medegedeelde uitvoerings -of andere termijnen zijn vrijblijvend en approximatief. Zij kunnen bij redelijkheid en gezien de omstandigheden geen aanleiding geven tot schadevergoeding of annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever. De dienstverlener is onder geen beding aansprakelijk voor vertragingen, veroorzaakt door externe omstandigheden buiten de wil/controle van de dienstverlener zoals exemplatief: ongunstige weersomstandigheden, onveilige situaties, werkbelemmeringen, burenruzies, ziektes of epidemies, defect materieel of apparatuur vereist voor de goede uitvoering van de opdracht, door de opdrachtgever onbetaalde facturen, etc.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe de (tussentijdse) facturen tijdig te betalen, de dienstverlener houdt zich het recht om aanlevering (zoals bijvoorbeeld vrijgave van verslagen of rapporten) op te schorten tot de algehele betaling voldaan is. De opdrachtgever verbindt zich ertoe op het afgesproken tijdstip de goederen (incl. plantgoed) en uitrusting van de dienstverlener (met inbegrip van gehuurde apparatuur) in ontvangst te nemen om deze vanaf levering tot de overeengekomen datum (normaliter beëindiging van de opdracht) te stallen op een veilige, droge en vorstvrije opslagplaats ter vrijwaring van schade en/of diefstal. Inontvangstname van goederen (incl. plantgoed) en uitrusting met eventuele zichtbare gebreken dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk 24 uur na de levering schriftelijk gemeld te worden aan de dienstverlener. Het gebruik van geleverde goederen impliceert alleszins de onherroepelijke aanvaarding ervan.

8. Facturatie

8.1 Betalingsmodaliteiten

Facturen zijn contant betaalbaar aan de maatschappelijke zetel van de dienstverlener, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. De dienstverlener houdt zich tevens het recht voor een door de dienstverlener te bepalen voorschot of vooruitbetaling op de uit te voeren werken te vragen, alvorens de bestelling te aanvaarden en/of de uitvoering van de werken aan te vatten. De btw en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds uitsluitend ten laste van de opdrachtgever. Betalingen door de opdrachtgever aan de dienstverlener, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de opdrachtgever verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom. Aanpassingen (zoals onder meer, doch niet limitatief: vermelding van bestelbon- of opdrachtnummers, detaillering, wijzigingen in de facturatiegegevens, splitsen van kosten of facturen, etc.) op de factuur worden aangerekend door middel van een administratieve kost ten bedrage van 55,00 EUR per aanpassing.

8.2 Laattijdige Betaling

Facturen zijn steeds contant betaalbaar bij oplevering van de opdracht, behalve de voorschotfactuur of de vooruitbetaling die contant betaald dient te worden vóór aanvang van de opdracht (tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen) of de factuur voor onderzoek en advies die contant betaald dient te worden vóór aanlevering van het verslag of rapport. Voor de opvolging van een betaling die niet bij oplevering plaatsvond wordt een administratieve kost van 55,00 EUR aangerekend. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Elk op vervaldag onbetaald factuurbedrag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% per jaar met zich meebrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van algehele betaling. Daarenboven is de opdrachtgever alsdan een conventionele bijkomende vergoeding verschuldigd gelijk aan 20%, met een minimum van 100,00 EUR, op de openstaande hoofdsom. Indien de opdrachtgever door de dienstverlener schriftelijk afbetalingstermijnen werd toegestaan, zal bij niet-betaling van één termijn, het verschuldigd saldo van rechtswege integraal opeisbaar worden. Bij laattijdige betaling van voorschotten, vooruitbetalingen en/of (tussentijdse) facturen houdt de dienstverlener zich het recht de opdracht te schorsen.

9. Klachten of betwisting

Bij klacht, moet de opdrachtgever deze aangetekend en binnen de 5 kalenderdagen na het voorval waarover beklag verzenden aan de maatschappelijke zetel van de dienstverlener. Bij gebrek aan schriftelijke aangetekende klacht of weigering/bezwaar/betwisting van de opdrachtgever t.a.v. de geleverde prestaties of de factuur, binnen de 5 kalenderdagen na voorval c.q. uitvoering van de werken, worden de prestaties en dus betreffende factuur geacht door de opdrachtgever definitief aanvaard te zijn.

10. Aansprakelijkheid

De opdracht van dienstverlener houdt een middelenverbintenis in. Adviezen en rapporten kunnen nooit aanleiding geven tot vorderingen van welkdanige schade ook. - Voor geleverde goederen waarvan de dienstverlener niet de fabrikant is, kan de dienstverlener slechts aangesproken worden binnen de perken van de waarborgen die hij zelf heeft verkregen van zijn leveranciers met uitsluiting van enige gehoudenheid of verantwoordelijkheid voor elk bedrag dat deze waarborg te boven gaat. - Op geleverde, door de dienstverlener aangeplante bomen geldt een waarborg van één (1) jaar als er tussen de opdrachtgever en de dienstverlener een schriftelijke overeenkomst bestaat waarin door de opdrachtgever uitdrukkelijk beroep wordt gedaan op de dienstverlener voor regelmatige watergift en nazorg voor de door de dienstverlener aangeplante bomen. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade: wegens uitval als hij niet aangesteld was voor regelmatige watergift en nazorg; veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige informatie van de opdrachtgever en/of de afwezigheid van de vereiste vergunningen; of hinder die voor, tijdens of na een bestrijding van de eikenprocessierups ondervonden zou kunnen worden door processierupsen, spinselnesten en/ of brandharen; ontstaan door factoren waarop de dienstverlener geen invloed heeft zoals bijvoorbeeld gebrekkige infrastructuur, nefaste weersinvloeden, vraatschade, vandalisme, bomen met mechanische problemen (bv. slecht aangehechte takken) of onstabiele bomen, dood en/of aangetast hout, bomen met achterstallig onderhoud, etc.; ontstaan door een fout van de dienstverlener, of zijn aangestelden tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij bij bewezen bedrog of opzet; voor elke schade waarvan de financiële omvang de dekking en de uitkering van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de dienstverlener overtreft. Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken. De opdrachtgever is tegenover de dienstverlener aansprakelijk voor schade die door een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

11. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de dienstverlener en de opdrachtgever is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De partijen komen overeen om ongeldige of nietige bepalingen te vervangen door een bepaling die inhoudelijk zoveel mogelijk aanleunt bij de geest van de overeengekomen ongeldige of nietige bepaling.

12. Eenzijdig wijzigingsbeding

De dienstverlener is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal dienstverlener de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de wijziging de toegezegde prestatie wezenlijk anders maakt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij wijzigingen die geen wezenlijke afwijking opleveren kan het opzegrecht geweigerd worden.


Algemene voorwaarden Brondel bv

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x