Algemene voorwaarden Brondel bv

1. Algemene draagwijdte der voorwaarden

Deze voorwaarden maken een integrerend deel uit van elke overeenkomst met ons afgesloten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle ramingen, offertes, facturen en overeenkomsten tussen Brondel bv (hierna ‘dienstverlener’ genoemd) en de klant (hierna ‘opdrachtgever’ genoemd) en beheersen de volledige overeenkomst. Elke afwijking van onderhavige voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de partijen bevestigd te worden. Huidige voorwaarden primeren op de voorwaarden van de opdrachtgever.

2. Door de opdrachtgever verstrekte informatie

De opdrachtgever zal de dienstverlener voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht alle vereiste of nuttige informatie verstrekken, met het oog op een goede uitvoering van de opdracht en/of om deze te faciliteren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem verstrekte informatie, die de dienstverlener als betrouwbaar, juist en volledig mag aannemen. De opdrachtgever garandeert dat op de plaats van levering en/of uitvoering van de werken aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan, zodat de dienstverlener de overeenkomst conform de wet (zoals onder meer, doch niet limitatief: conform de nodige vergunningen) en volgens de regels van de kunst de werken kan uitvoeren. Als er zich op de plaats van de uitvoering van de werkzaamheden ondergrondse infrastructuur bevindt (zoals bv. leidingen), zal de opdrachtgever hiervan de actueel waarheidsgetrouwe plannen schriftelijk aan de dienstverlener mededelen, alvorens de dienstverlener met de uitvoering van de werken start. De opdrachtgever blijft als enige verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van al zijn informatie, hij garandeert de juistheid ervan en verbindt zich uitdrukkelijk de dienstverlener zonodig ter zake te vrijwaren. Alle kosten en schade (incl. stilligschade) direct en/of indirect voortspruitend uit laattijdige, gebrekkige of onvolledige informatie van de opdrachtgever blijven exclusief ten laste van de opdrachtgever die de dienstverlener hiervoor integraal vrijwaart.

3. Offertes, Ramingen, Dienstverlening en Addenda

Elke offerte en kostenraming van de dienstverlener, op basis van richtprijzen is - tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen - vrijblijvend en beperkt het recht van de dienstverlener op een hogere vergoeding gestoeld op daadwerkelijk gepresteerde werken/tijd niet. Behoudens anders bepaald in de offerte of raming, is deze slechts gedurende 14 dagen geldig vanaf redactiedatum erop vermeld. De opdracht van dienstverlener houdt een middelenverbintenis in. De dienstverlening omvat uitsluitend de prestaties in de offerte of raming omschreven, zonodig aangepast conform de daaropvolgende schriftelijk tussen partijen overeengekomen wijzigingen en addenda. Eventuele wijzigingen aan de bestelde werken, addenda en/of meerwerken zullen steeds bijkomend gefactureerd worden op basis van tarieven, van kracht op het ogenblik dat de wijzigingen, addenda en/of meerwerken worden besteld.

4. Wijziging, Schorsing van de opdracht.

De opdrachtgever heeft het recht de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk te schorsen mits aangetekende kennisgeving aan de dienstverlener, mits vergoeding aan de dienstverlener : Bij schorsing van de opdracht meer dan 15 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsaanvangdatum is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de dienstverlener van alle door de dienstverlener daarmee gerelateerde uitgezette kosten (goederen en diensten). Bij schorsing van de opdracht minder dan 15 dagen maar minstens 10 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsaanvangdatum is de opdrachtgever naast de in voorgaande paragraaf vermelde kosten een bijkomende forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van het overeengekomen geraamde bedrag. Bij schorsing van de opdracht minder dan 10 dagen maar minstens 5 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsaanvangdatum is de opdrachtgever alle kosten in het kader van het project gemaakt (goederen en diensten) vermeerderd met een bijkomende forfaitaire vergoeding gelijk aan 50% van het overeengekomen geraamde bedrag verschuldigd. Bij schorsing van de opdracht minder dan 5 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsaanvangdatum is de opdrachtgever het volledige overeengekomen geraamde bedrag verschuldigd. De dienstverlener kan de opdracht te allen tijde schorsen.

5. Overmacht

De partij die zich beroept op overmacht, dient dit onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij te melden, tenzij overmacht zelf dit belet. Dergelijk bericht zal een korte beschrijving bevatten van de overmacht en een raming van de verwachte vertraging.

6. Onderaanneming

De dienstverlener behoudt zich het recht om, wanneer hij dat nuttig of noodzakelijk acht voor rekening van de opdrachtgever zonodig mits meerpijs, een derde in onderaanneming in te schakelen, bijvoorbeeld voor de veiligheid, ergonomie of wanneer (een deel van) het werk een bijzondere specialiteit vereist.

7. Levering, Termijnen en Inontvangstname

Offertes, kostenramingen en prijslijsten zijn vrijblijvend en verbinden ons enkel na schriftelijke bevestiging. De door de dienstverlener in de offerte of raming medegedeelde uitvoerings -of andere termijnen zijn vrijblijvend en approximatief. Zij kunnen bij redelijkheid en gezien de omstandigheden geen aanleiding geven tot schadevergoeding of annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever. De dienstverlener is onder geen beding aansprakelijk voor vertragingen, veroorzaakt door externe omstandigheden buiten de wil/controle van de dienstverlener zoals exemplatief: ongunstige weersomstandigheden, defect materieel of apparatuur vereist voor de goede uitvoering van de opdracht, door de opdrachtgever onbetaalde facturen, etc.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe de factuur tijdig te betalen, de dienstverlener houdt zich het recht om aanlevering (zoals bijvoorbeeld vrijgave van verslagen of rapporten) op te schorten tot de algehele betaling voldaan is. De opdrachtgever verbindt zich ertoe op het afgesproken tijdstip de goederen (incl. plantgoed) en uitrusting van de dienstverlener (met inbegrip van gehuurde apparatuur) in ontvangst te nemen om deze vanaf levering tot de overeengekomen datum (normaliter beëindiging van de opdracht) te stallen op een veilige, droge en vorstvrije opslagplaats ter vrijwaring van schade en/of diefstal. Inontvangstname van goederen (incl. plantgoed) en uitrusting met eventuele zichtbare gebreken dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk 24 uur na de levering schriftelijk gemeld te worden aan de dienstverlener. Het gebruik van geleverde goederen impliceert alleszins de onherroepelijke aanvaarding ervan.

8. Facturatie

8.1 Betalingsmodaliteiten

Facturen zijn contant betaalbaar aan de maatschappelijke zetel van de dienstverlener, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. De dienstverlener houdt zich tevens het recht voor een door de dienstverlener te bepalen voorschot of vooruitbetaling op de uit te voeren werken te vragen, alvorens de bestelling te aanvaarden en/of de uitvoering van de werken aan te vatten. De btw en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds uitsluitend ten laste van de opdrachtgever. Betalingen door de opdrachtgever aan de dienstverlener, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de opdrachtgever verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

8.2 Laattijdige Betaling

Facturen zijn steeds contant betaalbaar bij oplevering van de opdracht, behalve de voorschotfactuur of de vooruitbetaling die contant betaald wordt vóór aanvang van de opdracht (tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen) of de factuur voor onderzoek en advies die contant betaald wordt vóór aanlevering van het verslag of rapport. Voor de opvolging van een betaling die niet bij oplevering plaatsvond wordt een administratieve kost van 55,00 EUR aangerekend. Elk op vervaldag onbetaald factuurbedrag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% per jaar met zich meebrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van algehele betaling. Daarenboven is de opdrachtgever alsdan een conventionele bijkomende vergoeding verschuldigd gelijk aan 20%, met een minimum van 50,00 EUR, op de openstaande hoofdsom. Indien de opdrachtgever door de dienstverlener schriftelijk afbetalingstermijnen werd toegestaan, zal bij niet-betaling van één termijn, het verschuldigd saldo van rechtswege integraal opeisbaar worden. Bij laattijdige betaling van voorschotten, vooruitbetalingen en/of (tussentijdse) facturen houdt de dienstverlener zich het recht de opdracht te schorsen.

9. Klachten of betwisting

Bij klacht, moet de opdrachtgever deze aangetekend binnen de 5 dagen na het voorval waarover beklag verzenden aan de maatschappelijke zetel van de dienstverlener. Bij gebrek aan schriftelijke aangetekende klacht of weigering/bezwaar/betwisting van de opdrachtgever t.a.v. de geleverde prestaties of de factuur, binnen de 5 dagen na voorval c.q. uitvoering van de werken, worden de prestaties en dus betreffende factuur geacht door de opdrachtgever definitief aanvaard te zijn.

10. Aansprakelijkheid

De opdracht van dienstverlener houdt een middelenverbintenis in. Adviezen en rapporten kunnen nooit aanleiding geven tot vorderingen van welkdanige schade ook. - Voor geleverde goederen waarvan de dienstverlener niet de fabrikant is, kan de dienstverlener slechts aangesproken worden binnen de perken van de waarborgen die hij zelf heeft verkregen van zijn leveranciers met uitsluiting van enige gehoudenheid of verantwoordelijkheid voor elk bedrag dat deze waarborg te boven gaat. - Op geleverde, door de dienstverlener aangeplante bomen geldt een waarborg van één (1) jaar als er tussen de opdrachtgever en de dienstverlener een schriftelijke overeenkomst bestaat waarin door de opdrachtgever uitdrukkelijk beroep wordt gedaan op de dienstverlener voor regelmatige watergift en nazorg voor de door de dienstverlener aangeplante bomen.

De dienstverlener is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade:
- wegens uitval als hij niet aangesteld was voor regelmatige watergift en nazorg;
- veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige informatie van de opdrachtgever en/of de afwezigheid van de vereiste vergunningen;
- of hinder die voor, tijdens of na een bestrijding van de eikenprocessierups ondervonden zou kunnen worden door processierupsen, spinselnesten en/ of brandharen;
- ontstaan door factoren waarop de dienstverlener geen invloed heeft zoals bijvoorbeeld gebrekkige infrastructuur, nefaste weersinvloeden, vraatschade, vandalisme, bomen met mechanische problemen (bv. slecht aangehechte takken) of onstabiele bomen, dood en/of aangetast hout, bomen met achterstallig onderhoud, etc.;
- ontstaan door een fout van de dienstverlener, of zijn aangestelden, tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij bij bewezen bedrog of opzet;
- voor elke schade waarvan de financiële omvang de dekking en de uitkering van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de dienstverlener overtreft.

11. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de dienstverlener en de opdrachtgever is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De partijen komen overeen om ongeldige of nietige bepalingen te vervangen door een bepaling die inhoudelijk zoveel mogelijk aanleunt bij de geest van de overeengekomen ongeldige of nietige bepaling.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x