FAQ

Boomverzorging

Wat is boomverzorging?

Wij zijn European Tree Worker gecertificeerd, ons doel is uw bomen veilig en gezond te houden. Hebt u een zieke boom of een boom met problemen? Onze allround vakbekwame boomverzorgers staan u bij met raad en daad.

Onze activiteit beperkt zich niet alleen tot het klimwerk, het snoeien en het vellen van bomen. Wij geven advies, wij verbeteren de groeiplaats, wij planten en verplanten bomen, wij bestrijden de eikenprocessierups en ga zo maar door.

Wat houdt ETW in?

ETW staat voor European Tree Worker. Brondel Boomverzorging staat als Certified European Tree Worker voor vakmanschap, klantgerichtheid en een all-in bomenservice.

U wenst veilige en gezonde bomen en dit bereiken wij via een boomgerichte aanpak, waarbij we rekening houden met de omgeving waarin de bomen groeien en het eindbeeld dat u beoogt. U kunt ons inschakelen voor al uw vragen en gewenste oplossingen ten aanzien van bomen.

Wilt u meer weten over boomverzorging?

Boomadvies

Wat houdt boomadvies in?

Heeft u vragen over bomen? Het is raadzaam om boomadvies in te winnen bij een vakbekwame boomverzorger of European Tree Worker. Om u te adviseren komen wij uw bomen onderzoeken. Met het advies van Brondel Boomverzorging hebt u een antwoord op al uw vragen en een helder overzicht van de te nemen maatregelen.

Wat is een boombeschermingsplan?

Aan de hand van een boombeschermingsplan loodsen wij uw bomenbestand veilig en gezond door de ontwikkeling van uw bouwproject. Bomen veilig en gezond houden, dat is het doel van Brondel Boomverzorging.

Steden en gemeenten leggen steeds vaker verplichtende maatregelen op ter bescherming van het bestaande bomenbestand bij bouwprojecten. Wordt uw omgevingsvergunning toegekend op voorwaarde dat er een boom- of bomenbeschermingsplan wordt opgesteld? Moeten de bouwwerken begeleid worden om schade aan de bomen te voorkomen? Brondel Boomverzorging is European Tree Worker gecertificeerd, wij ondersteunen u van planning tot oplevering.

Wat is een Bomen Effect Analyse (BEA)?

Projectontwikkeling, bouwwerken, aanleg of evenement gepland in de buurt van bomen? Dan wilt u als beheerder eerst weten of uw bestaande bomenbestand duurzaam behouden kan blijven. De bomentoets of Bomen Effect Analyse (BEA) geeft uitsluitsel op deze vraag.

De BEA is een beoordeling van de te verwachten gevolgen van bouw en aanleg voor het bomenbestand. Dit onderzoek, uitgevoerd door een boomtechnisch adviseur, vindt plaats in de planningsfase van uw project.   

Wat is een boomtaxatie oftewel de waardebepaling van bomen?

Uw boom heeft een zekere financiële waarde. Aan de hand van boomtaxatie oftewel de waardebepaling van bomen, kunnen we de financiële waarde van bomen bepalen. 

Boomtaxatie gebeurt aan de hand van een objectieve en algemeen aanvaarde methode. De uniforme methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor boomtaxatie op het openbaar domein. Vandaag wordt ze algemeen aanvaard door rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen als een objectieve en aanvaardbare berekeningswijze voor de waarde van straatbomen, parkbomen én bomen in tuinen.

U kan Brondel Boomverzorging inschakelen voor het bepalen van de financiële waarde van uw boom, het bepalen van de geleden schade of het bepalen van de compensatie bij mogelijk verlies van bomen (bv. bij ruimtelijke ontwikkeling of onteigening). Het rapport van onze boomdeskundige kan u gebruiken bij verzekeringskwesties en rechtsgang.

Contacteer ons

Ontvang meer informatie over boomtaxatie

Hoe verloopt de waardebepaling van bomen?

De financiële waarde van een boom wordt berekend aan de hand van zes objectieve factoren
 1. de basiswaarde
 2. de soortwaarde
 3. de standplaatswaarde
 4. de conditiewaarde
 5. de plantwijzewaarde
 6. de meerwaardefactor.
De uniforme methode voor de waardebepaling van bomen kan gebruikt worden voor:
 • het bepalen van de actuele waarde van een boom of bomengroep;
 • het vaststellen van een eis tot schadevergoeding bij schade aan bomen;
 • het vaststellen van een premie voor de verzekering van een boom tegen schade;
 • het opmaken van de inventariswaarde van een bomenbestand of een groene ruimte met bomen.
De ‘uniforme methode’ kan niet gebruikt worden:
 • als een beschadigde boom vervangen kan worden door een gelijkwaardig exemplaar.
  Opgelet: de beoordeling van het begrip vervangbaar en niet-vervangbaar vereist deskundigheid op het gebied van bomen. Voor de berekening van de schadevergoeding berekenen we de kostprijs voor het rooien en verwijderen van de vernielde boom en het verwijderen van de stronk en de kostprijs van de nieuw aan te planten boom, inclusief de plantkosten en een hergroeigarantie van minstens 3 jaar;
 • bij bomen met een productiefunctie zoals bomen in boomkwekerijen en boomgaarden waar, in geval van schade, normaliter het verlies aan opbrengst in rekening gebracht wordt;
 • om de waarde van bomen in bossen of natuurgebieden te berekenen.

Wat kost een boomveiligheidscontrole?

Voor de meeste bomen is een visuele boombeoordeling al genoeg. Alles hangt af van de hoeveelheid bomen die u wilt laten nakijken, de locatie en de leeftijd van de bomen en of u een schriftelijk rapport wenst.

Een boomveiligheidscontrole (VTA) van één of meerdere bomen kan al voor € 300 excl. btw indien transport, plaatsbezoek, controle, rapportage en advies niet meer dan een halve dag in beslag nemen. Nadien worden gepresteerde uren in regie aangerekend aan € 75 excl. btw.

Voonader onderzoek en het gebruik van gespecialiseerde apparatuur, prijzen op aanvraag.

Hoe wordt een schadevergoeding voor bomen berekend?

Als een vernielde boom niet vervangen kan worden door een gelijkwaardig exemplaar, dan is de schadevergoeding gelijk aan de som van:

 • de kostprijs voor het rooien en verwijderen van de boom en het verwijderen van de stronk (en het eventueel herstellen van het wegdek of de verharding);
 • de waarde van de vernielde boom, berekend volgens de uniforme methode;
 • de kostprijs voor de heraanplanting van een vervangende boom.

Indien de boom gedeeltelijk beschadigd is, dan wordt aan de hand van de omvang van de schade een schadepercentage bepaald. Dit percentage wordt vermenigvuldigd met de berekende boomwaarde (boomtaxatie a.d.h.v. de uniforme methode voor de waardebepaling van bomen). Het bedrag dat men op deze wijze verkrijgt, is gelijk aan de waardevermindering van de boom. De schadevergoeding is gelijk aan de som van:

 • de waardevermindering van de boom;
 • de eventuele kosten voor noodzakelijke boomverzorging.

Neem contact op voor een boomtaxatie en advies van Brondel Boomverzorging. Wij zijn European Tree Worker gecertificeerd en hanteren de uniforme methode voor de waardebepaling van bomen, algemeen aanvaard door rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen in Vlaanderen.

Contacteer ons

Bel: 0479 85 88 67

Wanneer wordt een schadevervoeging voor bomen berekend?

Wanneer we de uniforme methode gebruiken om een schadevergoeding te berekenen, dan maken we een onderscheid tussen een boom die totaal vernield is en een boom die gedeeltelijk beschadigd is. In beide gevallen wordt eerst de waarde van de boom berekend. Deze waarde vormt de grondslag voor de berekening van de schadevergoeding.

In de volgende gevallen kan het belangrijk zijn om een schadevergoeding voor een boom te berekenen:

 • bij schade door een verkeersongeval;
 • bij schade door slecht uitgevoerde onderhoudswerken (snoeischade, maaischade);
 • bij schade door vandalisme;
 • bij clandestien kappen;
 • bij schade door bouwwerkzaamheden;
 • bij schade door de aanleg van allerlei nutsvoorzieningen (kabels, buizen, …);
 • bij schade door grondophoging, door wijziging van de grondwaterstand;
 • bij schade door strooizouten, herbiciden, gaslekken, e.d.

Wie is er aansprakelijk bij schade aan bomen?

Als een boom door stam- of takbreuk of door om te vallen schade berokkent aan derden kan de eigenaar van de boom hiervoor aansprakelijk worden gesteld, bv. bij schade door wanbeheer. Omgekeerd kan u als eigenaar in sommige gevallen een derde partij aansprakelijk stellen, bv. indien uw boom zelf beschadigd werd.

Heel beknopt gelden volgende regels

Om aansprakelijk gesteld te worden voor een boom die schade aanricht, moet de schade het gevolg zijn van een fout of van een gebrek aan de boom. Bovendien moet tussen schade en fout of tussen schade en gebrek een oorzakelijk verband bestaan.

 Klik hier voor een lijst van gebreken die een verhoogd risico kunnen betekenen

Brondel Boomverzorging staat je graag bij met raad en daad.
Meer lezen? Klik zeker eens op onderstaande links!

Het komt er voor u als eigenaar of beheerder op aan periodiek boomveiligheidscontroles uit te laten voeren door een gecertificeerde boomverzorger (European Tree Worker of European Tree Technician). Als een controle uitwijst dat maatregelen nodig zijn, dan is het aan u om actie te ondernemen.

Boomadvies nodig bij schade aan uw bomen?

Ontvang een gratis offerteBel 0479 85 88 67

Wat met bomen op de perceelsgrens?

Wat zegt de wetgever?

In de regel (Veldwetboek Art. 35) moeten hoogstammige bomen op minstens 2 meter van de perceelsgrens aangeplant worden. De afstand van de scheidingslijn tot aan de boom wordt gemeten vanaf het centrum van de stam tot aan de grenslijn. Er kunnen echter afwijkende plaatselijke gebruiken zijn, men kan dit navragen op de griffie van het Vredegerecht. Als er plaatselijke gebruiken zijn, dient u ook de verkavelingsvoorschriften na te kijken. Indien die er niet zijn, mogen hoogstammige bomen op twee meter en andere bomen en levende hagen op een halve meter van de scheidingslijn geplant worden.

Artikel 36 van het Veldwetboek: “De nabuur kan de rooiing eisen (opgelet, dit is niet automatisch een recht) van bomen, hagen, heesters en struiken die op een kortere afstand geplant zijn dan de wet bepaalt.”

Artikel 37 van het Veldwetboek: “Degene over wiens eigendom takken van bomen van een nabuur hangen, kan de nabuur noodzaken die takken af te snijden. Degene op wiens erf wortels doorschieten mag ze aldaar zelf weghakken. Het recht om wortels weg te hakken of takken te doen afsnijden verjaart niet.”

Nuancering

Tegenwoordig, in tijden van groeiende milieubewustwording, wordt bij het opleggen van maatregelen ook rekening gehouden met de gezondheid van de boom. Met de kennis die we vandaag hebben over de afgrendelingsmechanismen van bomen, kan men dus niet meer eisen om zomaar alle takken af te zagen die overhangen.

Bomen aanplanten of verplanten

Wat is de beste tijd om een boom te planten?

Bomen met naakte wortel moeten geplant worden tijdens hun winterrust. Voor de meeste loofbomen betekent dit nadat ze alle bladeren hebben verloren en voor ze opnieuw uitlopen. Het plantseizoen voor bomen met naakte wortel loopt dus ongeveer van half november tot begin april. Door het verplanten is hun capaciteit om water op te nemen sterk gedaald. Maar aangezien er geen bladeren zijn, is ook de verdamping beperkt.

Aangezien bij kluitbomen de wortels altijd omgeven blijven door grond, drogen zij minder gemakkelijk uit en is de schok van het aanplanten iets kleiner. Daardoor kunnen bomen met draadkluit iets vroeger geplant worden en loopt het plantseizoen ook langer door, ruwweg van half september tot half mei.

Meer lezen over het aanplanten van bomen? 

Bomen planten in het najaar

Bomen planten in het voorjaar

Waar mag je bomen planten?

Welke bomen moet/kan je planten en waar op jouw perceel? Om te beginnen moet een boom aangepast zijn aan de plaats waar hij moet groeien, de standplaats of groeiplaats. Bij de keuze voor één of meerdere boomsoorten houdt men dus niet alleen rekening met persoonlijke voorkeur. Van groot belang bij de soortkeuze zijn de standplaatseigenschappen, onder andere:

 • bodemsoort, 
 • waterhuishouding, 
 • mineralenrijkdom, 
 • bodemstructuur, 
 • doorwortelbare ruimte, 
 • verharding, 
 • enz. 

Uiteraard kan bij het ontwerpen of aanplanten de standplaats in zekere mate aangepast worden aan de gewenste boomsoort. Dit kan bv. door te draineren of te irrigeren, door grond te vervangen of door de doorwortelbare ruimte te vergroten met standplaatsverruimende constructies. Het moet altijd gaan om structurele oplossingen. Aan dergelijke ingrepen zijn soms aanzienlijke kosten verbonden. Uiteindelijk telt slechts dit: als het eindbeeld eenmaal is vastgelegd en de soortkeuze gemaakt, moeten boomsoort en standplaats  perfect op elkaar afgestemd zijn. Zoniet zal het eindbeeld niet bereikt worden en zullen de onderhoudskosten sterk stijgen.

Kan ik een subsidie krijgen voor het aanplanten van bomen?

Om een bos aan te planten, daar waar nu bv. landbouwgrond of een grasveld is, kan u subsidies krijgen. Het Agentschap Natuur en Bos voorziet subsidies voor (her)bebossing, maar niet zonder voorwaarden. Er moet een aanvraagdossier ingediend worden, het terrein moet minstens een halve hectare groot zijn en er moeten minimaal twee verschillende inheemse boom- of struiksoorten aangeplant worden (vanaf één hectare zelfs minstens drie). Als aan al die voorwaarden voldaan wordt, kan u een subsidie van 3.000 euro of meer per hectare ontvangen. Met de subsidie op zak en de hulp van een groep vrijwilligers moet de aanplant niet veel kosten.

Ontvang advies van uw professioneel boomverzorger

Hoe kan ik een grote boom laten verplanten?

Als alternatief voor een velling, bijvoorbeeld bij werken, worden grote bomen soms verplant. Vaak gaat het om bijzondere soorten of hebben ze een emotionele of historische waarde. In tegenstelling tot grote maten uit de kwekerij, die een compact wortelstelsel ontwikkeld hebben door regelmatig verplant te zijn, groeien deze bomen al tientallen jaren op dezelfde plaats. Hun wortelgestel is vrij ontwikkeld waardoor ze een groot deel van hun wortels verliezen bij het verplanten. Het verplanten van grote bomen vraagt dan ook veel voorbereiding en nazorg. Het is niet goedkoop en het resultaat is nooit helemaal zeker. Dergelijke werken  zijn dan ook alleen te verantwoorden voor bijzondere en waardevolle bomen.

Om een redelijke kans op succes te hebben moet de boom vitaal zijn en genoeg energiereserves hebben. Om de boom voor te bereiden op verplanting moet een kluit gevormd worden waarin een zo groot mogelijk deel van de wortels aanwezig is. De boom voorbereiden op het verplanten gebeurt door het wortelverlies in de tijd te spreiden. Minstens twee, maar beter nog drie groeiseizoenen voor de winter waarin de boom verplant wordt, wordt een gedeelte van de wortels weggesnoeid. Als reactie op het snoeien van de wortels zullen nieuwe wortels gemaakt worden, dichter bij de boom. Daardoor verbetert de doorworteling van de kluit waarmee de boom zal verplant worden.

Het verplanten zelf gebeurt tijdens de winter volgend op het groeiseizoen waarin de laatste wortels zijn afgestoken. Het verplanten kan gebeuren met een verplantmachine (voor kluitdiameters tot 3 meter). Deze drijven grote spades hydraulisch in de grond. Zo wordt de kluit gevormd. De boom wordt opgetild en getransporteerd naar de plantplaats, waar de machine hem in het plantgat zet. Grotere bomen moeten met een kraan opgetild en verplaatst worden.

Wat is de kostprijs voor bomen aanplanten?

In de aanplant van bomen kruipt flink wat werk. Alles hangt natuurlijk af van de hoeveelheid en het formaat van de bomen.

Niet iedereen heeft de plaats om een heel bos te planten en er is natuurlijk helemaal niets mis met het aanplanten van één of meerdere grote bomen in uw tuin of op uw bedrijventerrein. Elke boom is een stap in de goede richting! Op een ochtend kunnen al snel een paar ferme draadkluit hoogstammen met een stamomtrek van 18 tot 20 cm, ongeveer 5 meter hoog en 150 kg per stuk geplant worden op een vakkundige manier. Dit kan al voor € 440 excl. btw plus de kosten van het plantgoed, het plantmateriaal en transport.

Neem contact op met Brondel Boomverzorging, wij bekijken samen met u welke bomen ten volste tot hun recht komen op uw locatie en wij maken een duidelijke kostenraming.


Bomen snoeien

Hoe moet je een boom snoeien?

Snoeiwerk vereist een gedegen bomenkennis, vakmanschap en ervaring. Brondel Boomverzorging staat u als European Tree Worker bij met advies en een veilige uitvoering van al uw boomwerken. Voor het snoeien van uw bomen komen wij ter plaatse.

Bij het snoeien moet zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de natuurlijke processen in de boom. Door correct te snoeien, verloopt het natuurlijke afgrendelings- en overgroeiingsproces optimaal. Er bestaat slechts één correcte plaats om een tak weg te snoeien: vlak achter de takkraag, de overgangszone tussen stam en tak. De al dan niet verdikte takkraag bevat zowel tak- als stamweefsel. Wordt deze tijdens het snoeien beschadigd (bv. door flush-cut of vlak langs de stam te zagen), dan wordt niet enkel takweefsel weggenomen, maar wordt ook een stamwonde gemaakt. Dit zorgt voor infectie en inrotting van de stam. De takkraag is bij sommige soorten duidelijker te zien dan bij andere en is bij de sommige takken gemakkelijker te vinden dan bij andere.

We kunnen het niet genoeg benadrukken; fouten verhogen de onderhoudskost van een boom aanzienlijk en kunnen zelfs leiden tot gevaarlijke stormgevoelige bomen die voortijdig gekapt moeten worden. Redenen genoeg dus om uw bomen te laten snoeien door een vakkundige, gecertificeerde boomverzorger.

Wat is de beste tijd om bomen te snoeien?

Het snoeitijdstip is voornamelijk afhankelijk van het doel van de snoei, als algemene regel geldt dat bomen het best gesnoeid worden in de late lente of de zomer wanneer ze volop in blad staan.
Er zijn uitzonderingen waarbij we snoeien tijdens de winter.

Zomersnoei

Als algemene regel geldt dat bomen het best gesnoeid worden in de late lente of de zomer wanneer ze volop in blad staan. Snoeien gebeurt namelijk het best op het tijdstip dat de boom onmiddellijk kan reageren op de verwonding en dat is dus tijdens het groeiseizoen.

Snoeien tijdens het uitlopen en het vallen van het blad is af te raden. Het afgrendelen en overgroeien van snoeiwonden en het compenseren van het bladverlies vragen zeer veel energie van de boom. In de lente komt de groei van de bladeren, takken en wortels op gang en heeft de boom alle energiereserves nodig voor het opbouwen van nieuw weefsel.

Om de boom niet onnodig te belasten, is het dus beter het snoeien slechts uit te voeren tijdens de zomer, als de boom volledig in blad staat, of eventueel in de winter, als hij in winterrust is.

Wintersnoei

Knotten gebeurt ‘s winters en fruitbomen vragen een wintersnoei. Nadelen van wintersnoei zijn dat wonden enkel passief afgegrendeld worden en dat de wondovergroeiing pas het volgende groeiseizoen op gang komt.

Aangezien het snoeitijdstip ook invloed heeft op de mate waarin hergroei mag verwacht worden, wordt het snoeitijdstip ook bepaald door het doel van de snoei. Wintersnoei levert meer nieuwe scheuten op uit slapende of adventiefknoppen, zeker als er sterk gesnoeid wordt. Bomen knotten of kandelaren gebeurt dus altijd ’s winters.

Ook fruitbomen hebben een wintersnoei nodig om zoveel mogelijk vruchthout te vormen. Bij sierbomen kan het snoeitijdstip aangepast worden aan het bloeitijdstip.

Hoe fruitbomen snoeien?

Snoei van fruitbomen is, net als het vakkundig snoeien van andere bomen, specialistenwerk. Snoei van fruitbomen zorgt voor het bekomen van de gewenste boomvorm en brengt licht, lucht en zon in de kruin. Al deze elementen zijn nodig om regelmatig en veel gezonde vruchten te bekomen, om takbreuk en ziektes te voorkomen en de bomen een lang leven te gunnen. Vanzelfsprekend kunnen doorrijhoogte en andere vereisten ook bij de boomgaard een rol spelen. 

Naargelang de levensfase herkennen we bij fruitbomen 5 soorten snoei: plantsnoei, vormsnoei, onderhoudssnoei, verjongingssnoei, restauratiesnoei. Uit deze indeling mag duidelijk zijn dat de keuze voor fruitbomen ook een keuze is voor regelmatig onderhoud.

Doe uzelf en uw bomen dus een plezier, neem contact op met Brondel Boomverzorging! 

Ontvang meer informatie

Bel: 0479 85 88 67

fruitbomen snoeien

Wat kost bomen snoeien?

De volgende informatie is nodig om een raming te kunnen maken van de kosten voor het snoeien:

 • Boomsoort?
 • Gewenste resultaat?
 • Datum (seizoen, jaartal) van de laatste snoeibeurt?
 • Snoeivorm (indien van toepassing): geschoren/ leibomen/ knot/ kandelaar/ ooit getopt?
 • Afmetingen (de stamomtrek op 1,3 m en de totale hoogte) van de boom of bomen?
 • Afstand tussen de parking en de boom of bomen?
 • Bereikbaarheid, breedte van de toegang?
 • Afstand tot nabije obstakels zoals struikgewas, gazon, kunstwerken of infrastructuur zoals zwembaden, omheining of muurtjes, poortjes, serres of bijgebouwen, gesloten bebouwing, stadstuintjes, leidingen, sproei installaties, etc.?
 • Zwammen (paddenstoelen) op of onder de boom of bomen?
 • Verwerking van snoeihout: hakselen/ stapelen/ afvoeren?

Een kostenraming wordt gebaseerd op de aangereikte informatie. Foto’s zijn zeker welkom, als ze duidelijk zijn natuurlijk. Alleen foto’s toesturen is niet genoeg, enerzijds omdat ze vaak een vertekend beeld geven, anderzijds omdat we ook graag willen weten wat uw verwachtingen zijn, hoe lang het geleden is sinds de laatste snoeibeurt, hoe het zit met de bereikbaarheid en obstakels, wat we moeten doen met het snoeihout, etc.

Ontvang je vrijblijvende offerte

Bomen vellen

Heb ik een vergunning nodig om een boom te kappen?

Bomen zijn natuurelementen die door een verschillende wet- en regelgeving beschermd worden in Vlaanderen. Het vellen, kappen of rooien van bomen kan verboden of vergunningsplichtig zijn. Er staan zware boetes op het vellen, kappen of rooien van bomen zonder de nodige toelating, machtiging of vergunning. Soms kan het voor u als eigenaar of beheerder onduidelijk zijn welke regelgeving van toepassing is. De regelgeving hangt meestal af van de locatie waar de bomen staan. Hieronder proberen we een korte verduidelijking te geven:

 • Voor het vellen, kappen of rooien van een boom in het bos hebt u een kapmachtiging nodig van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
 • Indien u meerdere bomen wilt rooien in het bos, voor een bouwproject hebt u een
  omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig, deze vergunning geldt ook als omgevingsvergunning tot ontbossing. U zal een voorstel moeten doen tot boscompensatie
 • Vellen, kappen of rooien van een boom in beschermd goed gelegen of als monument beschermd is pas mogelijk na schriftelijke toelating van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
 • Buiten bossen en huiskavels zijn bomen natuurelementen die beschermd worden door het Natuurdecreet. Het Natuurdecreet bepaalt dat het vellen, kappen of rooien van bomen in bepaalde gebieden en zones verboden is terwijl in andere zones een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) ofwel de vroegere ‘natuurvergunning’ moet worden aangevraagd. Wie de vergunningverlenende overheid is, hangt af van het project waarbinnen de boom gekapt wordt. Meer info via: het Agentschap voor Natuur en Bos

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Brondel Boomverzorging staat u bij met raad en daad, dus twijfel niet om ons te contacteren als u toch nog met vragen zit. Indien gewenst brengen wij voor u de aanvraag voor het vellen, kappen of rooien van uw boom of bomen in orde.

Hoe bomen rooien?

Er zijn twee soorten vellingen: bomen kappen van op de grond (bv. met de klassieke veltechniek waarbij we van de achterkant van de stam richting de breuklijst zagen, om de boom in één stuk te laten vallen) en bomen demonteren of afbreken in verschillende stukken, met de hoogwerker, de kraan of al klimmend.

Laat u bijstaan door een professional. 

De veltechnieken, waarbij we van op de begane grond, vlak boven het maaiveld zagen op de klassieke manier (met evenwijdige snede of met split-level snede) of op de doorgestoken manier (met zijdelingse steunband of met halterband) worden toegepast als de boom kan vallen zonder schade te maken. Elke veltechniek heeft zijn toepassing, afhankelijk van de natuurlijke hangrichting van de boom en de gekozen velrichting.

Als een boom niet in één stuk kan vallen zonder schade te maken dan moet er geklommen worden of moet er een hoogwerker of een kraan gebruikt worden om de boom te demonteren, dit wil zeggen het in onderdelen naar beneden halen, ook wel het afbreken van bomen genoemd. Bij een klimmende demontage worden er meestal klimijzers of klimsporen en stalen positioneringskabels gebruikt.

Kan ik mijn houtafval laten afvoeren?

Na het vellen, kappen of rooien van één of meerdere bomen zit u met een hoop takken, hout of houtsnippers. Stamhout kan verzaagd worden tot de gewenste lengte. De takken en, afhankelijk van de gebruikte hakselaar, ook de boomstammen kunnen versnipperd worden met de hakselaar. Boomstronken of wortelkluiten kunnen worden uitgefreesd en gereduceerd tot houtschilfers gemengd met grond.

In sommige gevallen is het wenselijk om groenafval af te voeren, bv. bij kappingen vanwege sanitaire redenen (ziekten of plagen) of om de infectiedruk te verminderen en verdere aantasting (bv. door schimmels) te voorkomen.

Bij ontbossing van percelen met waardevol hout kunnen afvoerkosten normaalgezien gedrukt worden. Hout is momenteel echter een stuk goedkoper dan anders. Bomen worden massaal gekapt om de verspreiding van plagen (zoals de letterzetter) tegen te gaan. Er is dus veel hout te koop, met gevolgen voor de prijs. Klanten die ons vragen of we gratis kunnen afvoeren ‘in ruil voor het hout’ moeten we teleurstellen.

Contacteer ons voor meer informatie

Wat kost het vellen, kappen of rooien van bomen?

Het goede nieuws is dat wij alles doen en de kostprijs is gewoonweg gebaseerd is op het geleverde werk.

De kostprijs is afhankelijk van een aantal factoren zoals de grootte, de locatie van de bomen en het afvoeren van het groenafval. Het vellen of kappen van een kleine boom, van op de grond en zonder klimwerk of afvoer kan al voor € 220 excl. btw. Voor het rooien van grote bomen, waarin geklommen moet worden of waar een hoogwerker of kraan aan te pas moet komen en waar gefreesd moet worden, kunnen de kosten oplopen tot € 1.500 excl. btw of meer.

Een kostenraming wordt gebaseerd op de aangereikte informatie. Foto’s zijn zeker welkom, als ze duidelijk zijn natuurlijk. Alleen foto’s toesturen is niet genoeg, enerzijds omdat ze vaak een vertekend beeld geven, anderzijds omdat we ook graag willen weten wat uw verwachtingen zijn, hoe het zit met de bereikbaarheid en obstakels, wat we moeten doen met het (haksel)hout, etc.

Eikenprocessierups bestrijden

Hoe bestrijd je de eikenprocessierups?

Brondel Boomverzorging is gespecialiseerd in de bestrijding van de eikenprocessierups van A tot Z.

We bestrijden de rupsen preventief door bladbespuiting met biociden en curatief door rupsen en nesten op te zuigen. We gebruiken een hoogwerker en een speciaal daarvoor ontworpen zuiginstallatie

Waar de hoogwerker niet kan worden ingezet of waar de plaag beperkt is, worden de spinselnesten klimmend verwijderd. 

Klanten die bereid zijn om berm, tuin of park ecologisch in te richten adviseren en begeleiden we om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken.

Contacteer ons voor advies omtrent de bestrijding van de eikenprocessierups in Schoten

Ontvang een vrijblijvende offerte

+32 (0)479 85 88 67

De eikenprocessierups, hoe ziet die eruit?

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, de Thaumetopoea processionea. Deze vlinder leeft kort maar zet tijdens de zomer een grote hoeveelheid eitjes af; voornamelijk in de toppen van inlandse eiken. De eitjes komen in het voorjaar uit, nog voor het verschijnen van het eikenblad. Vanaf de maand mei krijgen de rupsen irriterende brandharen die voor overlast kunnen zorgen.

Overdag schuilen de eikenprocessierupsen meestal in hun typische nesten bestaande uit een dicht spinsel van brandharen, vervellingshuiden en uitwerpselen. Het nest vormt een bescherming tegen de natuurlijke vijanden. Pas als het donker wordt gaan de processierupsen er met z’n allen op uit om zich tegoed te doen aan verse eikenblaadjes. Ze herkennen is niet moeilijk. Wanneer de rupsen zich samen, in processie, verplaatsen zijn ze gemakkelijk op te merken.

De processierupsen groeien en vervellen een aantal keer. Vanaf het derde larvale stadium, in de loop van de maand mei, krijgen de rupsen de befaamde brandharen. Vanaf het vierde larvale stadium hebben ze brandharen over het hele lichaam en bevinden de rupsen zich gegroepeerd in de boom.

Wat kost het verwijderen van de eikenprocessierups?

De kostprijs voor de bestrijding van de eikenprocessierups zal afhangen van de situatie en de nodige middelen.

Door de gevraagde gegevens in te vullen op ons contactformulier kunnen wij ons een beter beeld vormen van de nodige materialen en ons tijdsgebruik om op een vlotte manier de rupsen bij u te bestrijden.

Aarzel niet en vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte op

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x