Kapmachtiging, kapvergunning, natuurvergunning, toelating of omgevingsvergunning

Bomen zijn natuurelementen die door een verschillende wet- en regelgeving beschermd worden in Vlaanderen. Het vellen, kappen of rooien van bomen kan verboden of vergunningsplichtig zijn. Er staan zware boetes op het vellen, kappen of rooien van bomen zonder de nodige toelating, machtiging of vergunning. Soms kan het voor u als eigenaar of beheerder onduidelijk zijn welke regelgeving van toepassing is. De regelgeving hangt meestal af van de locatie waar de bomen staan. Hieronder proberen we een korte verduidelijking te geven:

  • Voor het vellen, kappen of rooien van een boom in het bos hebt u een kapmachtiging nodig van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Opgelet: de wettelijke definiëring van het begrip ‘bos’ is ruim opgevat, waardoor ook een groepje bomen in uw tuin als bos aanzien zal worden, van zodra er sprake is van een bosatmosfeer of vegetatie waar bomen de hoofdrol spelen. Hier is geen minimum oppervlakte bepaald en, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is er geen link met de ruimtelijke ordening. Bos op bouwgrond, het kan dus.

  • Indien u meerdere bomen wilt rooien in het bos, voor een bouwproject hebt u een
    omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig, deze vergunning geldt ook als omgevingsvergunning tot ontbossing. U zal een voorstel moeten doen tot boscompensatie.

  • Als u een boom die niet in bosverband staat wilt vellen, kappen of rooien, bv. op de huiskavel, in het midden van uw tuin en omgeven door gazon, hebt u doorgaans een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig van uw gemeente. Er zijn uitzonderingen voor bomen die dicht bij een vergunde bebouwing staan of bomen met kleine stamomtrek, maar omdat iedere gemeente strengere regels kan opleggen is het raadzaam u te informeren bij de betreffende ambtenaar. In de volksmond wordt er gesproken over een kapvergunning, sommige gemeentes hanteren deze term nog steeds hoewel de verwarring met kapmachtiging reëel is.

  • Vellen, kappen of rooien van een boom in beschermd goed gelegen of als monument beschermd is pas mogelijk na schriftelijke toelating van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

  • Buiten bossen en huiskavels zijn bomen natuurelementen die beschermd worden door het Natuurdecreet. Het Natuurdecreet bepaalt dat het vellen, kappen of rooien van bomen in bepaalde gebieden en zones verboden is terwijl in andere zones een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) ofwel de vroegere ‘natuurvergunning’ moet worden aangevraagd. Wie de vergunningverlenende overheid is, hangt af van het project waarbinnen de boom gekapt wordt. Meer info via: https://www.natuurenbos.be/natuurwijzigen

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een beslissingsdiagram ontwikkeld voor wie een boom of bomen wilt vellen, kappen of rooien. Volg deze link: https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/20200224_beslissingdiagram.pdf

Brondel Boomverzorging staat u bij met raad en daad, dus twijfel niet om ons te contacteren als u toch nog met vragen zit. Indien gewenst brengen wij voor u de aanvraag voor het vellen, kappen of rooien van uw boom of bomen in orde.

Wie bomen ziet vellen en niet overtuigd is van de goede bedoelingen, kan bij de gemeente of bij het Agentschap voor Natuur en Bos informeren of er al dan niet een kapvergunning werd afgeleverd. Tijdens het weekend of ’s avonds kan u ook contact opnemen met de politie. Als men geen vergunning kan voorleggen, zal de politie een proces-verbaal opmaken en zal er altijd herstel van misdrijf gevorderd worden.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x