Waardebepaling van bomen in Burcht

Succesvol bomen plannen, planten en behouden is een kunst. Een boom planten is een langetermijninvestering. Om die investering te laten renderen moeten maatregelen genomen worden om uw bomen te beschermen. U kan bv. een boombeschermingsplan op laten stellen en werfbegeleiding voorzien om schade te voorkomen bij werken in de buurt van bomen. Maar soms loopt het anders…

Lees hieronder hoe Brondel Boomverzorging u kan helpen in geval van schade aan uw bomen, onteigening, etc. Hoe verloopt een boomtaxatie, waarom gebruiken we de uniforme methode voor de waardebepaling van bomen, wanneer en hoe wordt een schadevergoeding berekend?

Ontvang meer informatie

Bel: 0479 85 88 67

Wat als het misloopt?

Bomen kunnen beschadigd geraken door bodemverdichting, wortelschade, verwondingen aan stam en takken, bodemverontreiniging, veranderingen in de waterhuishouding, grondverzet, etc. Niet alleen bij bouwwerken, maar ook bij groenonderhoud en terreinbeheer kunnen bomen schade oplopen, bv. door maaischade. Bomen naast de openbare weg kunnen slachtoffer zijn van verkeersongevallen, aanrijding of parkeerschade. Onteigening, kwaad opzet en vandalisme behoren helaas ook tot de mogelijkheden.

De boom op de foto hieronder werd beschadigd tijdens werkzaamheden. Bij het ontbreken van een boombeschermingsplan, beschermingsmaatregelen en werfbegeleiding is schade aan bomen op bouwwerven onvermijdelijk. Maar wie draait op voor de kosten? 

Voor een schadevergoeding hanteren we de uniforme methode voor de waardebepaling van bomen in Burcht.

Schade beperkt de levensduur van uw boom. Meestal is een beschadiging het begin van een lang aftakelingsproces. In veel gevallen kunnen beschadigde bomen geholpen worden door boomverzorging. Andere bomen moeten helaas gerooid en vervangen worden. U hebt geïnvesteerd in de aankoop, het aanplanten en/of het onderhoud van uw boom. Als het misloopt wilt u als eigenaar of beheerder dat de schade (in sommige gevallen de volledige boom) gecompenseerd wordt.

Schade aan uw bomen in Burcht?

Vraag raad aan een vakman, de gecertificeerde boomverzorger

Bel: 0479 85 88 67

Met boomtaxatie bepaal je de financiële waarde van uw boom

Uw boom vertegenwoordigt een zekere financiële waarde, maar hoe moet dit nu gewaardeerd worden? Voor Burcht en heel Vlaanderen is er een objectieve en algemeen aanvaarde methode beschikbaar voor boomtaxatie: de uniforme methode voor de waardebepaling van bomen. De uniforme methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor boomtaxatie op het openbaar domein. Vandaag wordt ze algemeen aanvaard door rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen als een objectieve en aanvaardbare berekeningswijze voor de waarde van straatbomen, parkbomen én bomen in tuinen.

U kan Brondel Boomverzorging inschakelen voor het bepalen van de financiële waarde van uw boom in Burcht, het bepalen van de geleden schade of het bepalen van de compensatie bij mogelijk verlies van bomen (bv. bij ruimtelijke ontwikkeling of onteigening). Het rapport van onze boomdeskundige kan u gebruiken bij verzekeringskwesties en rechtsgang.

Ontvang meer informatie

Bel: 0479 85 88 67

Hoe wordt de waarde van bomen bepaald?

Sinds 1979 wordt de uniforme methode voor waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein in Vlaanderen algemeen gebruikt door openbare besturen voor de berekening van o.a. schadevergoedingen voor vernielde bomen. In 1996 werd de uniforme methode gepubliceerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in hoofdstuk 2 (Algemene bepalingen, p. 49-56) van het Standaardbestek 250 voor wegenbouw. Ondertussen wordt de uniforme methode algemeen aanvaard door rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen als een objectieve en aanvaardbare berekeningswijze, ook voor bomen op privédomein.

De uniforme methode voor waardebepaling van bomen maakt het mogelijk om de financiële waarde van een boom te berekenen aan de hand van zes objectieve factoren

 1. de basiswaarde
 2. de soortwaarde
 3. de standplaatswaarde
 4. de conditiewaarde
 5. de plantwijzewaarde
 6. de meerwaardefactor.

Meer info over de berekeningsmethode leest u op de website van de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG).

Gebruik van de uniforme methode bij boomtaxatie

De uniforme methode voor de waardebepaling van bomen kan gebruikt worden voor:

 • het bepalen van de actuele waarde van een boom of bomengroep;
 • het vaststellen van een eis tot schadevergoeding bij schade aan bomen;
 • het vaststellen van een premie voor de verzekering van een boom tegen schade;
 • het opmaken van de inventariswaarde van een bomenbestand of een groene ruimte met bomen.

De ‘uniforme methode’ kan niet gebruikt worden:

 • als een beschadigde boom vervangen kan worden door een gelijkwaardig exemplaar. Opgelet: de beoordeling van het begrip vervangbaar en niet-vervangbaar vereist deskundigheid op het gebied van bomen. Voor de berekening van de schadevergoeding berekenen we de kostprijs voor het rooien en verwijderen van de vernielde boom en het verwijderen van de stronk en de kostprijs van de nieuw aan te planten boom, inclusief de plantkosten en een hergroeigarantie van minstens 3 jaar;
 • bij bomen met een productiefunctie zoals bomen in boomkwekerijen en boomgaarden waar, in geval van schade, normaliter het verlies aan opbrengst in rekening gebracht wordt;
 • om de waarde van bomen in bossen of natuurgebieden te berekenen.

Ontvang advies van een gecertificeerd boomverzorger

Een solitaire Malus domestica of appelboom in uw tuin heeft geen productiefunctie, zoals de bomen in een boomgaard dat hebben. Bij schade kan de uniforme methode dus wel gebruikt worden voor de boomtaxatie.

De uniforme methode voor de waardebepaling van bomen in Burcht kan niet gebruikt worden voor bomen met een productiefunctie.

Wanneer wordt een schadevergoeding berekend?

Wanneer we de uniforme methode gebruiken om een schadevergoeding te berekenen, dan maken we een onderscheid tussen een boom die totaal vernield is en een boom die gedeeltelijk beschadigd is. In beide gevallen wordt eerst de waarde van de boom berekend. Deze waarde vormt de grondslag voor de berekening van de schadevergoeding.

In de volgende gevallen kan het belangrijk zijn om een schadevergoeding voor een boom te berekenen:

 • bij schade door een verkeersongeval;
 • bij schade door slecht uitgevoerde onderhoudswerken (snoeischade, maaischade);
 • bij schade door vandalisme;
 • bij clandestien kappen;
 • bij schade door bouwwerkzaamheden;
 • bij schade door de aanleg van allerlei nutsvoorzieningen (kabels, buizen, …);
 • bij schade door grondophoging, door wijziging van de grondwaterstand;
 • bij schade door strooizouten, herbiciden, gaslekken, e.d.

Ontvang advies van een boomexpert

Hoe wordt een schadevergoeding berekend?

Als een vernielde boom niet vervangen kan worden door een gelijkwaardig exemplaar, dan is de schadevergoeding gelijk aan de som van:

 • de kostprijs voor het rooien en verwijderen van de boom en het verwijderen van de stronk (en het eventueel herstellen van het wegdek of de verharding);
 • de waarde van de vernielde boom, berekend volgens de uniforme methode;
 • de kostprijs voor de heraanplanting van een vervangende boom.

Indien de boom gedeeltelijk beschadigd is, dan wordt aan de hand van de omvang van de schade een schadepercentage bepaald. Dit percentage wordt vermenigvuldigd met de berekende boomwaarde (boomtaxatie a.d.h.v. de uniforme methode voor de waardebepaling van bomen). Het bedrag dat men op deze wijze verkrijgt, is gelijk aan de waardevermindering van de boom. De schadevergoeding is gelijk aan de som van:

 • de waardevermindering van de boom;
 • de eventuele kosten voor noodzakelijke boomverzorging.

Neem contact op voor een boomtaxatie en advies van Brondel Boomverzorging. Wij zijn European Tree Worker gecertificeerd en hanteren de uniforme methode voor de waardebepaling van bomen, algemeen aanvaard door rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen in Vlaanderen.

Bel: 0479 85 88 67

Brondel Boomverzorging European Tree Worker

Brondel Boomverzorging | Waardebepaling van bomen in Burcht

Brondel Boomverzorging staat als Certified European Tree Worker (EAC) voor vakmanschap, klantgerichtheid en een all-in bomenservice. U wenst veilige en gezonde bomen en dit bereiken wij via een boomgerichte aanpak, waarbij we rekening houden met de omgeving waarin de bomen groeien en het eindbeeld dat u beoogt. U kunt ons inschakelen voor al uw vragen en gewenste oplossingen ten aanzien van bomen.

Brondel bv
BE 0735.399.560
RPR Antwerpen

E. info@brondelboomverzorging.be

T. +32 (0)479 85 88 67

De Nachtegaal 63 
2970 's Gravenwezel

Eikenprocessierups bestrijden - Boomverzorging - Bomen snoeien - Bomen aanplanten

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x