Boombeschermingsplan Borsbeek

Een boombeschermingsplan nodig voor je project in Borsbeek?

Bomen veilig en gezond houden, dat is het doel van Brondel Boomverzorging. Iedereen is zich bewust van de steeds belangrijkere rol die bomen vervullen. Bomen hebben niet alleen een gunstig effect op de leefbaarheid en de vastgoedwaarde. De opwarming van het klimaat en de problematiek van de luchtkwaliteit geven aan bomen een veel grotere betekenis dan voorheen werd toegekend. Maar wat met de bomen op uw projectgrond?

Lees hieronder hoe wij uw bomenbestand veilig en gezond door de ontwikkeling van uw project loodsen via de bomentoets en het boom- of bomenbeschermingsplan, of contacteer ons.

Ontvang meer informatie

Bel: 0479 85 88 67

Omgevingsvergunning voor uw project in Borsbeek

Steden en gemeenten leggen steeds vaker verplichtende maatregelen op ter bescherming van het bestaande bomenbestand bij bouwprojecten. Wordt uw omgevingsvergunning in Borsbeek toegekend op voorwaarde dat er een boom- of bomenbeschermingsplan wordt opgesteld? Moeten de bouwwerken begeleid worden om schade aan de bomen te voorkomen? Brondel Boomverzorging is European Tree Worker gecertificeerd, wij ondersteunen u van planning tot oplevering.

Boombeschermingsplan Brondel Boomverzorging

Vraag raad aan een vakman, de gecertificeerde boomverzorger

Bel: 0479 85 88 67

Bomen Effect Analyse

Projectontwikkeling, bouwwerken, aanleg of evenement gepland in de buurt van bomen? Dan wilt u als beheerder eerst weten of uw bestaande bomenbestand duurzaam behouden kan blijven. De bomentoets of Bomen Effect Analyse (BEA) geeft uitsluitsel op deze vraag. 

Als er veranderingen in de omgeving van bomen plaatsvinden, dan heeft dat altijd een invloed op het bomenbestand. Voor bouw en projectontwikkeling kan u Brondel Boomverzorging inschakelen om een BEA uit laten te voeren. De BEA is een beoordeling van de te verwachten gevolgen van bouw en aanleg voor het bomenbestand. Dit onderzoek, uitgevoerd door een boomtechnisch adviseur, vindt plaats in de planningsfase van uw project.   

In een duidelijk en overzichtelijk rapport beschrijven we wat onderzocht is, volgens welke methode, welke resultaten behaald zijn, welke conclusies hieraan verbonden zijn en welke redelijke alternatieven er eventueel voorhanden zijn. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Als de BEA uitwijst dat de bomen duurzaam behouden kunnen blijven, volstaat het om een boom- of bomenbeschermingsplan op te laten stellen.

Voor het te behouden bomenbestand, meestal grote bomen, kunnen er na de BEA voorwaarden gesteld worden aan de bouw of de aanleg. Als bepaalde bomen niet duurzaam te behouden zijn kunnen er alternatieven aangeboden worden. In een vroegtijdig stadium kunnen de plannen aangepast worden op basis van de BEA. Wij denken met u mee en geven u boomdeskundig advies. Door een creatief ontwerp kan een waardevolle boom dikwijls wel duurzaam behouden blijven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat uw project wordt opgeleverd, omringd door mooie, veilige en gezonde bomen.

Ontvang meer informatie

Bel: 0479 85 88 67

Wat is een boombeschermingsplan?

Eenmaal de plannen gemaakt en goedgekeurd zijn kan de uitvoering van uw project van start gaan. U wilt als beheerder weten wat er moet gebeuren om uw bomen te beschermen tegen beschadiging tijdens de werken. Het boom- of bomenbeschermingsplan is uw leidraad op maat.

1. Boombeschermingsplan - onderzoek 

Als er geen Bomen Effect Analyse (BEA) werd uitgevoerd en wij de opdracht krijgen om een boombeschermingsplan op te stellen wanneer de plannen vaststaan, starten we met het onderzoek van de te behouden bomen. Wij komen ter plaatse om de conditie en de structuur van de bomen te beoordelen met de VTA-methode, de werkelijke kroonprojecties worden opgemeten en de bomen worden ingetekend op het plan. Indien nodig worden bijkomende gegevens verzameld (nader onderzoek) om ontegensprekelijk de staat van de bomen voor de werken vast te leggen. 

2. Boombeschermingsplan - beschermingsmaatregelen opstellen

Om de te behouden bomen veilig en gezond door de bouw of de aanleg te loodsen stelt Brondel Boomverzorging vervolgens een of meerdere beschermingszones en een aantal beschermingsmaatregelen op, in overleg met de bouwheer en architect. Ook voor grote evenementen zoals bv. festivals kan een boombeschermingsplan opgesteld worden. De impact van het project op de bomen en de maatregelen met oog op het behoud van het bomenbestand worden voor alle partijen duidelijk gemaakt in een verslag, het boombeschermingsplan. Door de uitvoering van de maatregelen en het respecteren van de restricties, zoals omschreven in het boombeschermingsplan, wordt de impact van de werken op het bomenbestand zo klein mogelijk gehouden.

Ontvang uw offerte

Bomen beschermen tegen de nadelige gevolgen van projecten zoals bouwwerken, aanleg of evenementen vraagt expertise die wij als European Tree Worker hebben. Het is belangrijk te onderstrepen dat het duurzaam behoud van een bomenbestand meer kans heeft op slagen als maatregelen niet ad hoc genomen moeten worden. Idealiter past een boombeschermingsplan binnen het kader van een BEA en werd er tijdens de planningsfase al rekening gehouden met het behoud van de bomen. Het zal niet verbazen dat de beste resultaten behaald worden bij duurzame projecten, waar bomen integraal deel uitmaken van het project en waar ze niet als sluitpost behandeld worden.

Brondel Boomverzorging staat u bij met advies en uitvoering.

Om aannemers bewust te maken van de kwetsbaarheid van bomen en het belang van beschermende maatregelen ontwikkelde de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) een werfposter (hieronder afgebeeld) met een duidelijke visuele weergave van verbods- en gebodsbepalingen.

In het boombeschermingsplan worden verbod- en gebodsbepalingen opgenomen binnen de totale boombeschermingszone.

Voorbeelden van beschermende maatregelen

De beschermende maatregelen zijn afhankelijk van de situatie, voor iedere boom bepalen we welke maatregelen de impact van het project zo klein mogelijk houden en voor iedere boom wordt een zone bepaald waar onder geen beding activiteiten mogen plaatsvinden. Afbakening door vaste bouwhekken, houten panelen, maar ook stamommanteling, drukverdelende constructies, hoogtebegrenzers, damwanden, waarschuwingsborden en bomenwacht zijn voorbeelden van beschermende maatregelen die genomen kunnen worden.

Hieronder een voorbeeld van eenvoudige beschermende maatregelen door bescherming met planken, ter voorkoming van schade aan de stam bij heraanleg van de openbare weg. Idealiter beperkt de bescherming zich niet tot de stam, maar komt de totale boombeschermingszone minstens overeen met de kroonprojectie.

Beschermende maatregelen worden vastgelegd in het boombeschermingsplan in Borsbeek.

Als er voldoende tijd is tussen de beslissing tot boombehoud en de start van de werken, kunnen we de tolerantie van de te behouden bomen voor de impact van de werken verhogen. De bedoeling is de conditie van de bomen te verbeteren en hun reserves zo groot mogelijk te maken. Zo zullen de bomen beter in staat zijn om te reageren op stress teweeggebracht door de werken. Mogelijkheden zijn kroonverzorging of snoei, irrigatie, standplaatsverbetering of voorbereiding op wortelverlies door wortelsnoei.

Ontvang advies van een gecertificeerd boomverzorger

Werfbegeleiding

Boombescherming is meer dan alleen maar netjes plannen. Als het ophoudt bij het boombeschermingsplan vindt er tijdens de uitvoeringsfase van een project vaak geen of slechts beperkt toezicht plaats of de regels worden nageleefd. Daarom worden de uitvoering van het bomenbeschermingsplan en de werfbegeleiding meestal ook opgenomen als verplichte maatregelen in de bouw- of omgevingsvergunning.

Hieronder een voorbeeld van een boom die werd beschadigd tijdens werkzaamheden. Als er geen boombeschermingszone wordt afgezet en geen werfbegeleiding wordt voorzien dan is schade onvermijdelijk bij bouwwerken. De waarde van de boom (volgens de uniforme methode voor de waardebepaling van bomen) en eventuele boetes bij schade worden best ook in het bestek opgenomen.

Als het ophoudt bij het boombeschermingsplan vindt er tijdens de uitvoeringsfase van een project in Borsbeek vaak geen of slechts beperkt toezicht plaats of de regels worden nageleefd.

Voor de toepassing van het boombeschermingsplan bespreken we samen met de aannemer de aan- en afvoerroutes, de opslag van grond en bouwmaterialen, de positionering van kranen, etc. Brondel Boomverzorging informeert alle betrokken partijen over de beschermende maatregelen tijdens een infosessie voor aanvang van de werken. Door onbekendheid met bomen worden ze tijdens bouwwerken vaak onopzettelijk beschadigd, maar wel met ernstige gevolgen (kwijnende bomen, vroegtijdige kapping, permanente zorg, stormschade, etc.). Dat voorkomen we dus door alle betrokkenen partijen bewust te maken van de kwetsbaarheid van bomen en de noodzaak van beschermende maatregelen.

Ter info: Bij de wegenbouw is de bescherming van bomen opgenomen in het Standaardbestek 250 (Hoofdstuk 2, 14.4 'Bestaande vegetatie' p.62-64). In tegenstelling tot de regelgeving ter bescherming van bomen op privédomein, waar de eigenaar verantwoordelijk is, is het bij openbare werken de aannemer die op zijn volle verantwoordelijkheid en op zijn kosten al de maatregelen moet treffen die onontbeerlijk zijn om de bescherming, de instandhouding en de integriteit van de bestaande vegetatie (bomen) te verzekeren. Bij beschadiging van wortels, takken en/of stam is de aannemer verplicht dit onmiddellijk te melden aan de aanbestedende overheid. Eventuele maatregelen die moeten genomen worden om grotere schade en vervolgschade aan de boom te beperken dienen uitgevoerd te worden door een gecertificeerde boomverzorger (European Tree Worker).

Brondel Boomverzorging zet de boombeschermingszones af en neemt alle beschermende maatregelen voor de opstart van het project. Gedurende het project worden de beschermende maatregelen opgevolgd door een European Tree Worker gecertificeerde boomverzorger. We voeren periodieke controles uit, we begeleiden alle werken binnen de boombeschermingszones en we komen ter plaatse op afroep. Goede communicatie, zowel met de opdrachtgever als met de aannemer staat hierbij centraal.

Oplevering

Wanneer alle werken zijn afgerond eindigt de werfbegeleiding. Bij particuliere bouwprojecten en aanleg is dit meestal bij oplevering van de woning, aanhorigheden en tuin. Voor de oplevering wordt de conditie van de bomen en eventuele schade opgemeten en er wordt een eindrapport opgesteld. 

Brondel Boomverzorging European Tree Worker

Brondel Boomverzorging | Boombeschermingsplan Borsbeek

Brondel Boomverzorging staat als Certified European Tree Worker (EAC) voor vakmanschap, klantgerichtheid en een all-in bomenservice. U wenst veilige en gezonde bomen en dit bereiken wij via een boomgerichte aanpak, waarbij we rekening houden met de omgeving waarin de bomen groeien en het eindbeeld dat u beoogt. U kunt ons inschakelen voor al uw vragen en gewenste oplossingen ten aanzien van bomen.

Brondel bv
BE 0735.399.560
RPR Antwerpen

E. info@brondelboomverzorging.be

T. +32 (0)479 85 88 67

De Nachtegaal 63 
2970 's Gravenwezel

Eikenprocessierups bestrijden - Boomverzorging - Bomen snoeien - Bomen aanplanten

Boombeschermingsplan Borsbeek

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x