Bomen aanplanten Braine-l'Alleud

Bomen planten in je tuin in Braine-l'Alleud?

Bomen bieden zuurstof, contrast, schaduw, bescherming én een grote meerwaarde aan uw vastgoed. Brondel Boomverzorging verzoent het welzijn van de boom zoveel mogelijk met de menselijke eisen. Bij de boomkeuze houden we daar al rekening mee. Goed boombeheer, dat is de juiste boom op de juiste plaats!

Ontvang meer informatie

Bel: 0479 85 88 67

Bomen aanplanten Braine-l'Alleud

Wanneer bomen planten? Het juiste planttijdstip voor bomen.

Bomen met naakte wortel moeten geplant worden tijdens hun winterrust. Voor de meeste loofbomen betekent dit nadat ze alle bladeren hebben verloren en voor ze opnieuw uitlopen. Het plantseizoen voor bomen met naakte wortel loopt dus ongeveer van half november tot begin april. Door het verplanten is hun capaciteit om water op te nemen sterk gedaald. Maar aangezien er geen bladeren zijn, is ook de verdamping beperkt.

Aangezien bij kluitbomen de wortels altijd omgeven blijven door grond, drogen zij minder gemakkelijk uit en is de schok van het aanplanten iets kleiner. Daardoor kunnen bomen met draadkluit iets vroeger geplant worden en loopt het plantseizoen ook langer door, ruwweg van half september tot half mei.

Bomen in container kunnen in principe het hele jaar door aangeplant worden als ze voldoende water krijgen. Aanplanting tijdens de zomermaanden wordt toch het best vermeden, aangezien de kans op uitdroging dan zeer groot is. Omdat we de laatste jaren hoge temperaturen en langere droge periodes kennen raden wij ten zeerste aan om bomen aan te planten wanneer ze in rust zijn, dus tijdens de winter.

Zeer natte of vorstperiodes dienen ook te worden vermeden. Bij strenge vorst bevriest de losse grond in de plantput en kunnen de wortels uitdrogen. Als er enkel een lichte nachtvorst is, kan men het best wachten met planten tot het iets opwarmt in de loop van de dag. Tijdens een erg natte periode kan een zuurstoftekort ontstaan, waardoor de boom als het ware verdrinkt. Ook het graven van de plantput en het aandrukken van de grond vernietigen de bodemstructuur als het te nat is.

Bomen planten in het najaar

Om aan te slaan heeft het wortelgestel van een boom water nodig. Zowel in het voor- als in het najaar valt voldoende neerslag om de boom op gang te krijgen. In het najaar krijgt de boom voor de winterkou nog de kans om zijn wortelontwikkeling te starten. Bovendien heeft de grond in de plantput een hele winter om zich rond en tussen de wortels te verdelen. Dit maakt de boom minder droogtegevoelig tijdens het eerste groeiseizoen. Op het moment dat de boom in de lente uitloopt zijn de omstandigheden optimaal voor de boom.

Bomen aanplanten in het voorjaar

In het voorjaar kan het te nat zijn of te lang vriezen, waardoor men in tijdsnood raakt. Bij een vroege lente kan het zijn dat bomen al uitlopen terwijl de bodem nog te nat is om te planten.

Uitzonderingen op de algemene regel zijn boomsoorten met een vlezige wortel, coniferen en bladhoudende loofbomen. Bomen met een vlezige wortel worden het best in het voorjaar geplant. Zo is de periode tussen het planten en de start van de wortelontwikkeling zo kort mogelijk en kan de boom vlugger herstellen van schade aan het tere, vlezige wortelgestel.

Lees verder

Grote bomen aanplanten of verplanten

Als alternatief voor een velling, bijvoorbeeld bij werken, worden grote bomen soms verplant. Vaak gaat het om bijzondere soorten of hebben ze een emotionele of historische waarde. In tegenstelling tot grote maten uit de kwekerij, die een compact wortelstelsel ontwikkeld hebben door regelmatig verplant te zijn, groeien deze bomen al tientallen jaren op dezelfde plaats. Hun wortelgestel is vrij ontwikkeld waardoor ze een groot deel van hun wortels verliezen bij het verplanten. Het verplanten van grote bomen vraagt dan ook veel voorbereiding en nazorg. Het is niet goedkoop en het resultaat is nooit helemaal zeker. Dergelijke werken in Braine-l'Alleud zijn dan ook alleen te verantwoorden voor bijzondere en waardevolle bomen.

Om een redelijke kans op succes te hebben moet de boom vitaal zijn en genoeg energiereserves hebben. Om de boom voor te bereiden op verplanting moet een kluit gevormd worden waarin een zo groot mogelijk deel van de wortels aanwezig is. De boom voorbereiden op het verplanten gebeurt door het wortelverlies in de tijd te spreiden. Minstens twee, maar beter nog drie groeiseizoenen voor de winter waarin de boom verplant wordt, wordt een gedeelte van de wortels weggesnoeid. Als reactie op het snoeien van de wortels zullen nieuwe wortels gemaakt worden, dichter bij de boom. Daardoor verbetert de doorworteling van de kluit waarmee de boom zal verplant worden.

Het verplanten zelf gebeurt tijdens de winter volgend op het groeiseizoen waarin de laatste wortels zijn afgestoken. Het verplanten kan gebeuren met een verplantmachine (voor kluitdiameters tot 3 meter). Deze drijven grote spades hydraulisch in de grond. Zo wordt de kluit gevormd. De boom wordt opgetild en getransporteerd naar de plantplaats, waar de machine hem in het plantgat zet. Grotere bomen moeten met een kraan opgetild en verplaatst worden.


Het is goedkoper om een mooie solitaire boom van redelijk formaat te bestellen, de aanplant van een kwekerijboom heeft bovendien méér kans op slagen omdat deze bomen tijdens het opkweken regelmatig verplant zijn en een compact wortelstelsel ontwikkeld hebben.

Brondel Boomverzorging werkt samen met gespecialiseerde boomkwekers die alleen topkwaliteit bieden.

Ontvang meer informatie

Bel: 0479 85 88 67


1. Planning: voorbereiding is key 

Welke bomen moet/kan je planten en waar op jouw perceel? Om te beginnen moet een boom aangepast zijn aan de plaats waar hij moet groeien, de standplaats of groeiplaats. Bij de keuze voor één of meerdere boomsoorten houdt men dus niet alleen rekening met persoonlijke voorkeur. Van groot belang bij de soortkeuze zijn de standplaatseigenschappen, onder andere:

 • bodemsoort, 
 • waterhuishouding, 
 • mineralenrijkdom, 
 • bodemstructuur, 
 • doorwortelbare ruimte, 
 • verharding, 
 • enz. 

Uiteraard kan bij het ontwerpen of aanplanten de standplaats in zekere mate aangepast worden aan de gewenste boomsoort. Dit kan bv. door te draineren of te irrigeren, door grond te vervangen of door de doorwortelbare ruimte te vergroten met standplaatsverruimende constructies. Het moet altijd gaan om structurele oplossingen. Aan dergelijke ingrepen zijn soms aanzienlijke kosten verbonden. Uiteindelijk telt slechts dit: als het eindbeeld eenmaal is vastgelegd en de soortkeuze gemaakt, moeten boomsoort en standplaats in Braine-l'Alleud perfect op elkaar afgestemd zijn. Zoniet zal het eindbeeld niet bereikt worden en zullen de onderhoudskosten sterk stijgen.

Brondel Boomverzorging staat u bij met advies en uitvoering.

Planning bomen aanplanten Braine-l'Alleud

2. Aandachtspunten bij het aanplanten van bomen

Onze tips bij het aanplanten van bomen in jouw tuin in Braine-l'Alleud: 

 • kies voor kwalitatief plantgoed, 
 • het juiste tijdstip, 
 • maak de plantput groot genoeg, 
 • spit de wanden los, 
 • respecteer de bodemgelaagdheid, 
 • plant de bomen in geen geval te diep, 
 • gebruik kniepaaltjes of een ondergrondse verankering, 
 • zorg voor een gietrand, 
 • watergift (zie hieronder), 
 • nazorg (zie hieronder), 
 • stambescherming.

Vraag raad aan een vakman, de gecertificeerde boomverzorger.

3. Nazorg en watergift

Het al dan niet slagen van de aanplant of de verplanting van bomen hangt in grote mate af van de nazorg. Er moet regelmatig water gegeven worden tot de groei herneemt en min of meer normale scheutlengtes gevormd worden. Om te vermijden dat alle lucht uit de bodem gedreven wordt, moet de watergift gespreid worden over meerdere keren, zeker bij grotere volumes water (bij grote bomen). Het water geven is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de beheerder van de aangeplante bomen, een belangrijke verantwoordelijkheid die soms over het hoofd gezien wordt.

Vanuit het idee dat de kroon in evenwicht moet gebracht worden met de wortels, worden verplante bomen soms sterk gesnoeid. Bij het aanplanten van goed, kwalitatief plantmateriaal is snoeien bij aanplant gewoonlijk echter niet nodig. Kwalitatief plantmateriaal heeft een goed ontwikkelde wortelkluit. Wanneer snoei noodzakelijk is om het evenwicht tussen kruin en wortels te herstellen moet het plantmateriaal afgekeurd worden. Beschadigde en gebroken takken moeten wel verwijderd worden. Hoe meer bladeren er aanwezig zijn, hoe meer voedingsstoffen voorradig zijn voor de wortels om hun groei te hernemen. Voorwaarde is dat de boom voldoende water krijgt. Uitlopende knoppen stimuleren ook de wortels om te groeien. Het is dus raadzaam een verplante boom niet automatisch te snoeien of hier minstens mee te wachten tot de boom is aangeslaan. Dit wil zeggen tot de wortels zich gezet hebben en de boom terug normale scheutlengtes vormt. Meestal is dit pas twee tot drie jaar na de aanplant.

Wij raden aan om tijdens de aanslagfase (minstens) jaarlijks een werfbezoek in te plannen om de bomen op te volgen. Zo weten we exact wanneer de bomen aanslaan en indien nodig (als een takvrije stamlengte gewenst is) kan dan tijdig begonnen worden met de begeleidingssnoei en opsnoeien of opkronen.

Ontvang meer informatie

Bel: 0479 85 88 67


Kostprijs en subsidie bomen aanplanten

In de aanplant van bomen kruipt flink wat werk. Alles hangt natuurlijk af van de hoeveelheid en het formaat van de bomen.

Om een bos aan te planten, daar waar nu bv. landbouwgrond of een grasveld is, kan u subsidies krijgen. Het Agentschap Natuur en Bos voorziet subsidies voor (her)bebossing in Braine-l'Alleud, maar niet zonder voorwaarden. Er moet een aanvraagdossier ingediend worden, het terrein moet minstens een halve hectare groot zijn en er moeten minimaal twee verschillende inheemse boom- of struiksoorten aangeplant worden (vanaf één hectare zelfs minstens drie). Als aan al die voorwaarden voldaan wordt, kan u een subsidie van 3.000 euro of meer per hectare ontvangen. Met de subsidie op zak en de hulp van een groep vrijwilligers moet de aanplant niet veel kosten.

Men kan er ook voor kiezen de natuur zijn ding laten doen, via spontane verbossing. Of in plaats van boomplantacties en spontane verbossing kan men evengoed bossen uitbreiden door activiteiten te organiseren waarbij duizenden eikels (of andere zaden van bomen) uitgedeeld worden die kinderen en volwassenen de grond in kunnen stoppen. Men kan de zaden massaal verzamelen in lokale bossen, de bodem wordt niet te veel verstoord en machines zijn onnodig. U kunt daar dan enkele symbolische bomen tussen planten, om uw project meteen extra tastbaar te maken. Het is zo goed als gratis en het geeft het milieu én uw imago een positieve duw in de rug!

Niet iedereen heeft de plaats om een heel bos te planten en er is natuurlijk helemaal niets mis met het aanplanten van één of meerdere grote bomen in uw tuin of op uw bedrijventerrein. Elke boom is een stap in de goede richting! Op een ochtend kunnen al snel een paar ferme draadkluit hoogstammen met een stamomtrek van 18 tot 20 cm, ongeveer 5 meter hoog en 150 kg per stuk geplant worden op een vakkundige manier. Dit kan al voor € 440 excl. btw plus de kosten van het plantgoed, het plantmateriaal en transport.

Neem contact op met Brondel Boomverzorging, wij bekijken samen met u welke bomen ten volste tot hun recht komen op uw locatie en wij maken een duidelijke kostenraming.

Vraag uw offerte aan

Bel: 0479 85 88 67


Meer weten over de standplaats voor bomen?

Brondel Boomverzorging staat je graag bij met raad en daad.
Meer lezen? Klik zeker eens op onderstaande links!

Brondel Boomverzorging European Tree Worker

Brondel Boomverzorging; dat is boomverzorging van A tot Z in regio Braine-l'Alleud

Brondel Boomverzorging staat als Certified European Tree Worker (EAC) voor vakmanschap, klantgerichtheid en een all-in bomenservice. U wenst veilige en gezonde bomen en dit bereiken wij via een boomgerichte aanpak, waarbij we rekening houden met de omgeving waarin de bomen groeien en het eindbeeld dat u beoogt. U kunt ons inschakelen voor al uw vragen en gewenste oplossingen ten aanzien van bomen.

Brondel bv
BE 0735.399.560
RPR Antwerpen

E. info@brondelboomverzorging.be

T. +32 (0)479 85 88 67

De Nachtegaal 63 
2970 's Gravenwezel

Eikenprocessierups bestrijden - Boomverzorging - Bomen snoeien

Bomen aanplanten Braine-l'Alleud

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x